ASSESSORIA I ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

PROPIETAT HORITZONTAL

Realizamos todos los servicios asociados al buen funcionamiento de las Comunidades de Propietarios, entre los que destacan:

Realitzem tots els serveis associats al bon funcionament de les comunitats de propietaris, entre els quals destaquen:

 • Compte bancari independent per a cada comunitat.
 • Assessorament pràctic sobre tot el que necessiti la Junta de Propietaris en el decurs diari de la Comunitat.
 • Control i pagament de totes les obligacions econòmiques de la Comunitat de caràcter periòdic i regular, així com de les de caràcter excepcional a l’objecte de mantenir un correcte funcionament de tots i cadascun dels serveis de l’immoble.
 • Confecció i pagament d’impostos estatals o municipals.
 • Confecció dels rebuts de cobrament de provisions de fons i derrames extraordinàries, així com de fons de reserva amb la periodicitat estipulada per la junta de propietaris.
 • Control permanent de la morositat presentant de forma contínua escrits prejudicials de cobrament. Si cal, i un cop aprovat per la Junta Rectora, es reclamaran judicialment les quotes comunitàries.
 • Gestió i control dels avisos, incidències, parts i sinistres; tant amb les assegurances que tingui contractades la comunitat com amb els proveïdors externs que es contractin.
 • Confecció i remissió de totes les juntes ordinàries.
 • Presentació i tramesa, juntament amb la convocatòria ordinària anual, de l’estat de comptes de la comunitat, ingressos i despeses que hi ha hagut en el període, generalment anual, a cada propietari de la comunitat.
 • Elaboració del pressupost anual de despeses, de manera eficient, basat en ingressos i despeses que hi ha hagut en el període anterior a fi de mantenir la solvència de la Comunitat.
 • Assistència a les Juntes Ordinàries i Extraordinàries de la Comunitat.
 • Confecció de les actes de les assemblees generals (ordinàries i extraordinàries), en nom del secretari de la Junta.
 • Subscripció de les actes corresponents en el llibre d’actes de la Comunitat.
 • Supervisió i consecució dels acords presos en Junta.
 • Estudi i negociació continuada dels serveis contractats amb proveïdors per a la Comunitat, a fi d’aconseguir sempre la millor opció professional al millor preu de mercat. Gestió de les millors formes i termes de pagament amb els proveïdors de la comunitat.
 • Supervisió de l’acompliment de la legislació en matèria urbanística i arquitectònica corresponent, per exemple, la realització de les Inspeccions Tècniques d’Edificis.
 • Gestió, assessorament i presentació de pressupostos per a obres i reformes.
 • Conciliació periòdica de bancs i caixa. La comptabilitat de totes les operacions relatives a la Comunitat es realitza mitjançant un Programari Professional, controlant:
 •  Accés directe de qualsevol membre de la comunitat a la informació sobre l’evolució del compte bancari de la comunitat.
 • Control de rebuts.
 • Revisió d’impagats de quota de Comunitat.
 • Control de factures pendents.
 • Control de càrrecs en compte.
 • Arxiu i custòdia de tots els documents relatius a la Comunitat de Propietaris.
 • Proximitat i atenció personal a les nostres oficines.

PROPIETAT VERTICAL

 • Gestió de contractes d’arrendament de pisos i locals.
 • Dipòsit de fiança a la Cambra de la Propietat
 • Administració vertical de l’immoble
 • Assegurança d’impagaments