ÀREA FISCAL-COMPTABLE

Assessorament permanent i puntual en totes les matèries i necessitats de cada client

Àrea gestió comptable:

Gestió Comptable

Confecció llibres oficials de comptabilitat

Elaboració i presentació de comptes anuals

 

Àrea gestió Fiscal i Tributari:

 

Confecció i liquidació de les declaracions d’impostos.

Presentació telemàtica de tota la documentació i obligacions inherents a cada activitat.

Informació i actualització permanent de les novetats en matèria fiscal.
Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre el Patrimoni.

Assistència en els procediments davant els òrgans d’Inspecció Tributària.

Altes, baixes i modificacions d’obligacions fiscals.

Constitució de Societats.

Oficina Virtual NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

 

Mitjançant aquest enllaç directe amb l’Agència Tributària es realitzarà la presentació de tota la documentació inherent a l’activitat.

Obtenció del certificat digital per a empreses i autònoms, recepció i gestió de Notificacions Electròniques de les entitats principals, com Hisenda, Seguretat Social, Ajuntaments, Generalitat de Catalunya i DGT