ÁREA JURÍDICA

DRET ADMINISTRATIU

 • Reclamació d’indemnització per danys causats per l’Administració: Responsabilitat de les administracions públiques.
 • Urbanisme i Expropiació forçosa.
 • Impugnació de Sancions Administratives.
 • Impugnació de decisions de l’Administració davant la jurisdicció contenciosa administrativa

DRET CIVIL I PROCESSAL

 • Dret de la Propietat. Dret immobiliari. Arrendaments. Obligacions i Contractes de tot tipus.
 • Responsabilitat Contractual, extracontractual i professional.
 • Dret Foral Català.
 • Testamentàries i processos successoris.
 • Gestió de patrimonis.
 • Processos sobre reclamació econòmica civil.
 • Processos Executius, hipotecaris, canviaris i monitoris.

DRET DE FAMÍLIA

 • Divorcis i Separacions civils. Especialistes en processos contenciosos sobre Custòdia Compartida.
 • Nul·litats canòniques.
 • Convenis Reguladors de separacions de fet.
 • Assessorament integral en l’àmbit del dret de la persona, incapacitats, tuteles, curateles, i emancipacions.

DRET MERCANTIL

 • Constitució i desenvolupament jurídic de Fundacions privades.
 • Assessorament sobre inversions regulades per la legislació del mecenatge.
 • Societat Familiar. Assessorament per a la seva constitució i desenvolupament. Assessorament en l’àmbit fiscal, civil, successori i mercantil.
 • Concurs de creditors. Assessorament a empreses i persones físiques en aquests processos per a la seva representació i interposició.

DRET TRIBUTARI

 • Assessorament tributari general i específic en matèria de Successions.
 • Oferim una tarifa plana, ajustada a les necessitats reals, diàries, mensuals o anuals declient.
 • Treballem la gestió deconflictes en els processos previs al divorci / separació, durantla seva tramitació i de forma posterior un cop hi hagi sentència i es presentin situacionsd’incompliment.
 • Com a advocats assessorem el client, redactemdocuments de comunicació imediemen les negociacions.
 • Com a mediadors, oferim un treball des de l’arrel delconflicte, assessorantelclient enla recerca de les seves veritables necessitats.

MEDIACIÓ

 

 • Mediació en l’àmbit de conflictes de família.

Mediació com a sistema alternatiu a la solució de conflictes de caire civil.