Propietat Horitzontal

A RPGROUP realitzem tots els serveis associats al bon funcionament de les Comunitats de Propietaris, entre els quals destaquen:

 • Compte bancari independent per a cada Comunitat.
 • Assessorament pràctic sobre tot allò que necessiti la Junta de Propietaris en el transcórrer diari de la Comunitat.
 • Control i pagament de totes les obligacions econòmiques de la Comunitat de caràcter periòdic i regular, així com altres de caràcter excepcional a fi de mantenir un funcionament correcte de tots i cadascun dels serveis de l’immoble.
 • Confecció i pagament dimpostos estatals o municipals.
 • Confecció dels rebuts de cobrament de provisions de fons i derrames extraordinàries, així com fons de reserva amb la periodicitat estipulada per la junta de propietaris.
 • Control permanent de la morositat presentant de manera contínua escrits prejudicials de cobrament. Si cal, i una vegada aprovat per la Junta Rectora, es reclamaran judicialment les quotes comunitàries.
 • Gestió i control dels avisos, incidències, comunicats i sinistres; tant amb les assegurances que tingui contractades la comunitat com amb els proveïdors externs que es contractin.
 • Confecció i tramesa de totes les juntes ordinàries.
 • Presentació i tramesa juntament amb la convocatòria ordinària anual de l’estat de comptes de la comunitat, ingressos i despeses que hi ha hagut en el període, generalment anual, a cada propietari de la comunitat.
 • Elaboració del pressupost anual de despeses, de manera eficient, basat en ingressos i despeses que hi ha hagut en el període anterior a fi de mantenir la solvència de la Comunitat.
 • Assistència a les Juntes Ordinàries i Extraordinàries de la Comunitat.
 • Confecció de les actes de les assemblees generals (ordinàries i extraordinàries), en nom del secretari de la Junta.
 • Subscripció de les actes corresponents al llibre d’actes de la Comunitat.
 • Supervisió i consecució dels acords presos a Junta.
 • Estudi i negociació continuada dels serveis contractats amb proveïdors per la Comunitat, a fi d’aconseguir sempre la millor opció professional al millor preu del mercat. Gestió de les millors formes i termes de pagament amb els proveïdors de la comunitat.
 • Supervisió del compliment de la legislació en matèria urbanística i arquitectònica corresponent, per exemple, la realització de les Inspeccions Tècniques dEdificis.
 • Gestió, assessorament i presentació de pressupostos per a obres i reformes.
 • Conciliació periòdica de bancs i caixa. La comptabilitat de totes les operacions relatives a la Comunitat es realitza mitjançant un Programari Professional, controlant:

  • Accés directe de qualsevol membre de la comunitat a la informació sobre l’evolució del compte bancari de la comunitat.
  • Control de rebuts.
  • Revisió d’impagats de quota de comunitat.
  • Control de factures pendents.
  • Control de càrrecs en compte.
 • Arxiu i custòdia de tots els documents relatius a la Comunitat de Propietaris.
 • Proximitat i atenció personal a les nostres oficines.

Propietat Vertical

 • Gestió de contractes de lloguer de pisos i locals.
 • Dipòsit de fiança a Cambra de la Propietat
 • Administració vertical de limmoble
 • Assegurança d’impagament