Dret Administratiu

 • Reclamació d’indemnització per danys causats per l’Administració: Responsabilitat de les administracions públiques.
 • Urbanisme i Expropiació forçosa.
 • Impugnació de Sancions Administratives.
 • Impugnació de decisions de l’Administració davant de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Dret Civil i Processal

 • Dret de la propietat. Dret immobiliari. Arrendaments. Obligacions i Contractes de tota mena.
 • Responsabilitat Contractual, extracontractual i professional.
 • Dret Foral Català.
 • Testamentàries i processos successoris.
 • Gestió de patrimonis.
 • Processos sobre reclamació econòmica civil.
 • Processos Executius, hipotecaris, canviaris i monitoris.

Dret de família

 • Divorcis i Separacions civils. Especialistes en processos contenciosos sobre custòdia compartida.
 • Nul·litats canòniques.
 • Convenis Reguladors de separacions de fet.
 • Assessorament integral en l’àmbit del dret de la persona, incapacitats, tuteles, curateles i emancipacions.

Dret Mercantil

 • Constitució i desenvolupament jurídic de fundacions privades.
 • Assessorament sobre inversions regulades per la legislació del mecenatge.
 • Societat familiar. Assessorament per a la constitució i el desenvolupament. Assessorament a l’àmbit fiscal, civil, successori i mercantil.
 • Concurs de creditors. Assessorament a empreses i persones físiques en aquests processos per a la representació i la interposició.

Dret Tributari

 • Assessorament tributari general i específic en matèria de successions.
 • Oferim una tarifa plana, ajustada a les necessitats reals, diàries, mensuals o anuals de client.
 • Treballem la gestió de conflictes en els processos previs al divorci/separació, durant la seva tramitació i de forma posterior una vegada hi hagi sentència i es presentin situacions d’incompliment.
 • Com a advocats assessorem el client, redactem documents de comunicació i mitjà en les negociacions.
 • Com a mediadors, oferim una feina des de l’arrel del conflicte, assessorant el client a la recerca de les seves veritables necessitats.

Mediació Familiar

 • Mediació a l’àmbit de conflictes de família.

Mediació com a sistema alternatiu a la solució de conflictes de caràcter civil.