Assessorament i auditoria laboral per comprovar que tant a nivell salarial com de seguretat social l’empresa es troba dins les obligacions legals.

Gestió nòmines i Seguretat Social

Altes/baixes de treballadors, bonificacions etc.

Confecció fulls de salari, actualitzacions de conveni, regularització trimestral i

tancament anual de retencions, embargaments salarials i qualsevol incidència salarial a les

nòmines, així com generació del quadrant mensual d’hores per als contractes a

temps parcial a emplenar per part del client.

Sistema RED, (Remissió Electrònica de Dades)

 

Preparació i presentació a través del Sistema Xarxa de les Assegurances Socials mensuals, tramitació de les parts d’alta, baixa i confirmació en processos d’incapacitat temporal.

Enviament mensual de fitxer de Conceptes Retributius Abonats (CRA).

Planificació laboral i Assessorament

 

Col·laboració en la definició i el control de la política laboral de la Companyia, a través del coneixement de les operacions, tipus de contractes i modificacions legals d’ordre laboral.

Assessoria “on line” telefònica en l’àmbit laboral, acomiadaments, ERO i ERTE, Amonestacions, Inspeccions de treball, Contractes d’alta direcció, Prestacions de Seguretat Social, Jubilacions, Incapacitats…